خطر عشق و وابستگیهای دروغین : (26)

{ و من عشق شیئا اعشی ( اعمی ) بصره و امرض قلبه فهو ینظر }

ترجمه : هر کس به چیزی عشق ناروا ورزد نابینایی میکند و قلبش را بیمار کرده و با چشمی بیمار مینگرد و با گوش بیمار میشنود و خط مشی های نفس مرده عقلش را دریده                                                                                      و برده ی کسانی است که چیزی از دنیا در دست دارند .

عشق به شهادت : ( 27 )

{نحن شجره النبوه و محط الرساله ومختلف الملائکه معادن العلم و ینابیع الحکم ناصرنا و عبنا ینتظر ( ینتظم ) الزحمه و عدونا ( فاذلنا ) و مبغضنا ینتظر السطوه ( اللعنه ) }

ترجمه : ما از درخت سرسبز رسالتیم و از جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان برخاستیم وما معدنهای دانش و چشمه سارهای حکمت الهی هستیم . یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در انتظار کیفر و لعنت خداوند به سر می برند .

عشق تحمل ناشدنی امام علی ( ع ) : ( 28 )

و قال ( ع ) : و قد توفی سهل بن حنیف الانصاری بالکوفه بعد مرجعه معه من صفین و کان احب الناس الیه : لو کان احبن جبل لتهانت .

معی ذلک ان المحنه تغلظ علیه فتسرع المصائب الیه . و لا یفعل ذلک الا بالاتقاء الابرار و المصطنین الاخیار .

26 نهج البلاغه . خطبه 109 .                          27 . نهج البلاغه . خطبه119                      28 - نهج البلاغه . خطبه111                                                                               

 

 

ترجمه : و درود خدا به او و فرمود : ( پس از بازگشت از جنگ صفین و یکی از یاران دوست داشتنی امام ( ع ) سهل بن حنیف از دنیا رفت ) اگر کوهی را دوست بدارد در هم فرو میریزد . ( یعنی مصیبت ها به سرعت به سراغ او آید که این سرنوشت در انتظار پرهیزکاران و برگزیدگان خداست .

عشق خدای عرش آفرین : (29)

{ بلاده الغفلات ولا تنتضل فی هممهم خدائع الشهوات . قد التخذوا ذا العرش ذخیره لیوم فاقتهم و یمموه عند.}

ترجمه : کودنی و غفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمی یابد و فریبهای شهوت همت های بلندشان را تیرباران نمی کند . فرشتگان ایمان به خدای صاحب عرش را ذخیره ی روز بینوایی خود قرار داده و آن هنگام که خلق به غیر خدا روی می آورد آنها تنها متوجه پروردگار خویشند و هیچگاه عبادت خداوند را پایان نمی دهند .

عقل و عشق : (30)

{ قد استفرغتم اشغال عبادته و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته و قطعهم الایقان به الی الولد الیه و لم تجاوز غباتهم ما عنده الی ما عند غیره قد ذاقوا حلاوه معرفه و شربوا بالکاس الرویه من محبته و تمکنت من سویداء قلوبهم و شیجه خیفته فحنوا بطول الطاعه اعتدال ظهورهم و لم ینفد طول الرغبه .}

ترجمه : اشتغال به عبادت پروردگار فرشتگان را از دیگر کارها بازداشته و حقیقت ایمان میان آنها و معرفت حق پیوند لازم ایجاد کرد نعمت یقین آنها را شیدای حق گردانید که به غیر خدا هیچ علاقه ای ندارند . شیرینی 

29 نهج البلاغه . خطبه 91 . بند 58

30 نهج الباغه . خطبه 91 . بند 52

 معرفت خدا را چشیده و از جام محبت پروردگار سیراب شدند . ترس و خوف الهی در ژرفای جان فرشتگان راه یافته و از فراوانی عبادت قامتشان خمیده و شوق و رغبت فراوان از زاری و گریه شان نکاسته است .

علی (ع) و عشق الهی :(31)

اللهم انک انس الانسین لاولیائک و احضرهم بالکفایه للمتوکلین علیک تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم . فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ماهوفه ان اوحشهم الغربه آنسهم ذکرک و ان صبت علیهم المصائب لجووا الی الاستخاره ( الاستخاره ) . بک علما بان ازمه الامور بیدک و مصادرها عن قضائک . اللهم فههت عن مسالتی او عمیت ( عمهت ) عن طلبتی فدلنی علی مصالحی و خذ تقلبی الی مراشدی فلیس ذلک بنکر من هدایتک . و لا ببدع من کفایاتک . اللهم احملنی علی عفوک و لا تحملنی علی عدلک .

ترجمه : خدایا ! تو با دوستانت از همه انس گیرنده تری و برطرف کننده نیازهای توکل کنندگانی بر اسرار پنهانشان آگاه و به آنچه در دل دارند آشنایی و از دیدگاههای آنان باخبر و رازشان نزد تو آشکار و دلهایشان در حسرت دیدار تو داغدار است . اگر تنهایی و غربت به وحشتشان اندازد یاد تو آرامشان میکند اگر مصیبتها بر آنان فرود آید به تو پناه میبرند و روی به درگاه تو دارند زیرا میدانند که سررشته کارها به دست توست و همه کارها از خواست تو نشات میگیرند . خدایا ! اگر برای خواستن درمانده شوم یا راه رسیدن را ندانم تو مرا به اصاح کارم راهنمایی فرما و جانم را به آنچه مایه رستگاری من است هدایت کن که چنین کاری از راهنمایی های تو بدور و از کفایت های تو ناشناخته نیست . خدایا مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خویش با من رفتار مکن .

31 نهج البلاغه . خطبه 227 . بند های 1 و 2 و 3

 

 

 

Template Design:Afzadi