ودا

دانشجو: قاسم رستمی

 

این دانش گذشته از اینکه چهار نوع تقسیم کار برای قربانی دارد از طریق شاخه مرد و پدر ارث برده و به طور کامل یاد داده می شود. 

 مجموعه های مختلف ریگ ودا ماندالاس نامیده می شود که اساسا خا نواده منعکس کننده ان است. این دانش را پدر به پسر یا معلم به شاگرد منتقل می کند. 

همچنین روش نگهداری این دانش به صورت دهانی وروش حفظ کردن است.بعد ها متون ودیک به سام هیتا پاسا یا ترکیب کلمات با ترکیب دل پذیر ساندهی تقسیم شدند. 

پاداپاثا که در ان کلمات ازهم جدا وبه صورت مستقل است که دارای هجاهای شمرده کارما پاثا بوده یا جدا نشان داده می شود. روشی که در ان هرهجا وجود داشته که حفظ وتکرار یک الگوی منظم و همراه با حرکت بدن است. 

تا به امروز وقتی که سرپرستی ان را مجری قربانی انجام می دهد دانش اموزان شخص را نشسته نزدیک اتش ودیک می بینند. مجموعه کارماپاثا طبق ریتم وبا حرکت دست سرو مچ است.

این یاد گیری در قرن بیستم به وسیله کتاب تقویت شده است.این در مورد ودیک ( هر دو در اوایل واواخر) دوره اولیه هند از حدود 300تا 1500 ق م 

ریگ ودا تنها شامل برخی از10000اشعار است وذکر چنین شاهکار با شکوهی متضمن روحی بزرگ بود.درواقع تلاش محض انسان درحفظ رخداد های روزمره در زمینه های بسیار است. 

آموزش پدران به پسران معلمان به دانش اموزان درسراسر شهرهای کوچک دشت کانجیتیک است. 

به علت گنگی که در سراییدن ودیک وجود داشت سبب گسترش وتوسعه سنت تفسیر شد. 

به علت اجرای قربانی برهمنان وسوتراها گروه ها ومتون که صورت متفاوتی از ترتیب زمانی طبقه ها ی بعد از نوشتن وداها است اهمیت دارند. 

ولی مشکلاتی که در این متون ممکن است باشد به شرح زیراست: 

حاصل ونتیجه این قبیل نظام قربانی هم درعمل وهم به صورت متنی ایده ال چگونه است ؟ 

نویسندگان نثر برهمنان تشریفات وفلسفه مذهبی را که دران سوالات فرا کار بردی اساسی وهمچنین متا فیزیکی بود توسعه دا دند و از انها بپرسید منشا این عمل قربانی چیست ؟ وچرا این روش را انجام می دهند ؟ علت: داستان سرایی امیخته شده با تشریفات مذهبی و دستورالعمل پشرفت اندیشه است. ونه انجمنی کاملا منطقی بافلسفه کلا سیک هندو است. این نظام مارا به گسترش وبسط اوپانیشادها ارجاع می دهد. 

همچنین مدارس ودیک اصول یا روش سوتراها وچگونگی انجام قربانی را به عمل اورد (هرچند برخی تمایل به استدلال دارند که حتی این نیز نمونه ارمانی ونه راه کاریا شرحی ازروش های وا قعی است.) ( قبل از1996 ) 

به کتاب های کوچک راهنما برای قربانی های دولتی شروتا سوترا گویند که دارای دستور وقانون شرع واقعی وهمچنین وینی یوگاس یا کار بردهای مانترای ودیک است. 

کتاب راهنما بیشتر برای مراسم خانوادگی وزندگی انها در ده کوه های اطراف پهنه مرکزکه گریا ساترا را شامل می شود تعیین گردید. 

این منبع برای جستجوی تمایل به تشریفات مذهبی روزمره زندگی همچنین از تولد یک کودک تا مراسم تدفین برای مطلع نمودن یک برهمن و از دست دشمن رها شدن هماورد با همسر وتولد گم شده در جنگل خیلی مهم با ارزش است. انها نیز دارای فرا مین و مراسم است که به عنوان مانتراهای ودیک در ان موقعیت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

نقش زنان در این مراسم برجسته می شود. درسوتراهای کریهیا ما می بینیم که بر یاد گیری فردی و خود کفایی قربانی تاکید واقعی می شود. 

مانترا ( در بخش ظا هری ان ) کم کم مهم و باطنی گشته وروحانیت به مراتب بیشتر می شود.

سر انجام در اواخردوره ودیک ظهورادبیات ویدهانا که به طور کامل شامل انهایی که ازوینی یوگاس است وضعیت قربانی وجود دارد. این مفهوم را می رساند که متون برهما خود را از طریق سخن گفتن صرف از مانتراها می تواند تغییردهد وتمام شرایط هر هر کسی که ممکن است خود را در این متون ویدهانا پیداکند وجود دارد. درسیرگسترش طبیعی گرهایاسوتراها ودرعین حال ایین عامه خود تمرکزکم تری براستفاده از متن به تنهایی به عنوان داشتن قدرت جادویی ودیک است. این ساواداهایا یا مطالعه شخصی می باشد که تیموتی لوبین (2003) چارلزمالمود (1997) ودیگران نوشته اند.

پرسواسیومی ان را ایجاد یک نوع جهان ودیک که دران روح های چابک می تواند برای دانش ودیک حساب واعتبار ودا را تجسم کند. که در عمل قربانی نیست بلکه مهارت های کلامی و تخیلی خواننده ونوازنده است.

همه این متون ومدارس را می توان از لحاظ جغرافیایی در برخی از روش ها ی مهم تر وشاهد رشد شا خص در سراسر دشت گانجی تیک قرارداد.

بسیاری از مدارس دراوایل دوره ودیک دربخش غربی هند رونق داشته ابتدا درمنطقه کاندهاران روبه گسترش به کورو – پانکالا وکوسالا درمناطق جنوب وغرب نیز که بعدها ودا نوشته شده شرکت پیدا کرد.

درطول اواخر دوره ودیک گمان می رود کورو - پانکالا به عنوان یک منطقه دور افتاده مرکز الهیات ودیک بوده است.

بعد ها مناطق انگا درجنوب شرقی وکوه های ونید هیا را در مرکز هند مورد پشتیبانی قرار داد.

هریک از مدارس ودیک باکمک هزینه تحصیلی به طورازمایشی درمناطق خاص جغرافیایی واقع شده است.

مدرسه تای تینیا که مستقردرمدرسه کرنسا یاجورودادرمناطق شمال غرب است. کرو پانکالا مدرسه سوکلا یاجورودا درمنطقه مرکزی کوسالا ویدها ومدرسه کا وس تاکی درسطح وسیع تربه جنوب بین ساتون وپادشاهی ماتسیا فقط در جنوب ازوبند هیا مونتانیس است.

 

جزئیاتی از عمل کرد قربانی: 

مردان وزنان درطلوع افتاب به قربانی چگونه نگاه می کنند ؟ هر عرصه قربانی به شکل یک مستطیل بزرگ درحدود اندازه یک زمین فوتبال کوچک است.نیمی از عرصه به سه اتش اصلی نمادین هر کدام به نمایندگی ازقدرت های مختلف تقسیم شده است. 

درحالت مطلوب اتش خود را ازخانه ی اهیتاجنی یا حافظ خانواده از اتش که زندگی را در نزدیکی صفحه ی قربانی نشانه گرفته نگهداری از نسخه های کوچک اتش سوزی درمنزل خود ومانتراها خوانده با همسر خود را نگه می دارند انها سوزان درطول روز است در روستاها اندهراپرادش هنوز بازتاب این ترتیب نمایان است.به لطف کاردیوید کنیپ(1977) ودیگران در زمینه های عمومی بزرگ تراتش نشانه گراهاپاتیا اتش خانه ومنزل اتش اهاوانیا منبع قدرت روحانیون واتش داکسینا اتش جنوبی که دربرابرپلیدی ممکن است از جهت نا مبارک پدیدار شود. 

دربعضی از قربانی های مربوط به سوما شراب مقدس توسط هر دو روحانی وخدایان امبیبد وسط مستطیل سوما سبد یک چرخ سکوی بزرگ هالوس است.

Template Design:Afzadi